DRESDEN
CODE OF CONDUCT

Cel

Podstawowym celem wszelkich konferencji i grup użytkowników powołujących się na ten Kodeks postępowania jest otwartość na jak największą liczbę osób o jak najbardziej urozmaiconych i różnorodnych korzeniach. Z tego powodu zobowiązujemy się do zapewnienia życzliwej, bezpiecznej i przyjaznej atmosfery wszystkim, bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny i religię (lub jej brak).

Ten Kodeks postępowania nakreśla zarówno nasze oczekiwania wobec wszystkich, którzy uczestniczą w naszej społeczności, jak i konsekwencje niedopuszczalnych zachowań.

Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki naszych wydarzeń do pomocy w tworzeniu przeżyć, które będą bezpieczne i pozytywne dla każdego.

Poczucie otwarto-[źródłowego/kulturowego/technicznego] obywatelstwa

Dodatkowym celem tego Kodeksu postępowania jest zwiększenie poczucia otwarto-[źródłowego/kulturowego/technicznego] obywatelstwa poprzez zachęcanie uczestników i uczestniczek do rozpoznawania i wzmacniania związków między naszymi zachowaniami a ich efektem w społeczności.

Społeczności odzwierciedlają społeczeństwa w ramach których istnieją, dlatego też pozytywne oddziaływanie jest kluczowe dla przeciwdziałania wielu formom nierówności i nadużyć władzy istniejących w społeczeństwie.

Jeśli widzisz kogoś wkładającego dodatkowy wysiłek by zapewnić, że nasza społeczność jest przyjazna, życzliwa i zachęcająca wszystkich uczestników do wnoszenia w nią jak największego wkładu – chcielibyśmy o tym wiedzieć.

Zachowania oczekiwane

Zachowania niedopuszczalne

Zachowania niedopuszczalne to między innymi: zastraszające, nękające, obraźliwe, dyskryminujące, uwłaczające i poniżające słowa lub czyny dowolnego uczestnika naszej społeczności online, na wszelkich powiązanych wydarzeniach oraz w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności. Miejsca spotkań społeczności mogą być współdzielone z członkami społeczeństwa; szanuj wszystkich obecnych w danym miejscu.

Nękanie to między innymi: szkodliwe lub krzywdzące słowne lub pisemne komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, religii, niepełnosprawności; niewłaściwe użycie nagości i/lub ilustracji o podtekście seksualnym w przestrzeni publicznej (w tym w prezentacjach); celowe zastraszanie, prześladowanie (tzw. stalking) lub śledzenie; niepokojące fotografowanie lub nagrywanie; trwałe zaburzanie wystąpień i innych wydarzeń; niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane poświęcanie uwagi o podtekście seksualnym.

Konsekwencje niedopuszczalnych zachowań

Niedopuszczalne zachowanie ze strony dowolnego uczestnika społeczności – w tym sponsorów i osób decyzyjnych – nie będzie tolerowane. Osoby poproszone o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania powinny się natychmiast do danej prośby zastosować.

Jeśli uczestnik społeczności zachowuje się niedopuszczalnie, organizatorzy mogą podjąć dowolne działania, które uznają za właściwe, włącznie z tymczasowym lub stałym wyrzuceniem ze społeczności bez ostrzeżenia (i bez zwrotu pieniędzy w przypadku wydarzeń płatnych).

Jeśli doświadczasz lub widzisz niedopuszczalne zachowanie

Jeśli doświadczasz lub widzisz niedopuszczalne zachowanie – lub masz inne uwagi – jak najszybciej powiadom o tym organizatora. Listę organizatorów każdej społeczności wspierającej ten kodeks postępowania znajdziesz na dole tej strony. Organizatorzy są także dostępni by wspomóc uczestników w kontaktach z lokalnymi organami egzekwowania prawa i by wspierać poczucie bezpieczeństwa osób doświadczających niedopuszczalnych zachowań. Jeśli osoba poszkodowana wyrazi zapotrzebowanie, organizatorzy zapewnią też odpowiednią eskortę.

Skargi

Jeśli uważasz, że informacja o naruszeniu przez ciebie tego Kodeksu jest fałszywa lub niesprawiedliwa, zawiadom organizatorów wraz ze zwięzłym opisem swojej skargi. Twoja skarga zostanie rozpatrzona zgodnie z istniejącymi zasadami.

Zakres

Oczekujemy, że wszyscy uczestnicy społeczności (organizatorzy, zarówno opłacani jak i wolontariusze; sponsorzy; pozostali goście) będą przestrzegać tego Kodeksu postępowania we wszelkich miejscach spotkań społeczności – online i w świecie rzeczywistym – jak i w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności.

Licencja i uznanie autorstwa

Dresden kodeks postępowania jest rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Kodeks został stworzony na podstawie pdx.rb code of conduct, rozpowszechnianego na warunkach tej samej licencji.

Commitments

The following communities or events have committed to this code of conduct.

PHP USERGROUP DRESDEN e.V.
Fetscherstr. 36
01307 Dresden
http://phpug-dresden.org
orga@phpug-dresden.org
PHP Developer Day 2017
Schützenplatz. 14
01069 Dresden
http://bit.ly/PHPDD17DE
orga@phpug-dresden.org