DRESDEN
CODE OF CONDUCT

Cel

Podstawowym celem wszelkich konferencji i grup użytkowników powołujących się na ten Kodeks postępowania jest otwartość na jak największą liczbę osób o jak najbardziej urozmaiconych i różnorodnych korzeniach. Z tego powodu zobowiązujemy się do zapewnienia życzliwej, bezpiecznej i przyjaznej atmosfery wszystkim, bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny i religię (lub jej brak).

Ten Kodeks postępowania nakreśla zarówno nasze oczekiwania wobec wszystkich, którzy uczestniczą w naszej społeczności, jak i konsekwencje niedopuszczalnych zachowań.

Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki naszych wydarzeń do pomocy w tworzeniu przeżyć, które będą bezpieczne i pozytywne dla każdego.

Poczucie otwarto-[źródłowego/kulturowego/technicznego] obywatelstwa

Dodatkowym celem tego Kodeksu postępowania jest zwiększenie poczucia otwarto-[źródłowego/kulturowego/technicznego] obywatelstwa poprzez zachęcanie uczestników i uczestniczek do rozpoznawania i wzmacniania związków między naszymi zachowaniami a ich efektem w społeczności.

Społeczności odzwierciedlają społeczeństwa w ramach których istnieją, dlatego też pozytywne oddziaływanie jest kluczowe dla przeciwdziałania wielu formom nierówności i nadużyć władzy istniejących w społeczeństwie.

Jeśli widzisz kogoś wkładającego dodatkowy wysiłek by zapewnić, że nasza społeczność jest przyjazna, życzliwa i zachęcająca wszystkich uczestników do wnoszenia w nią jak największego wkładu – chcielibyśmy o tym wiedzieć.

Zachowania oczekiwane

Zachowania niedopuszczalne

Zachowania niedopuszczalne to między innymi: zastraszające, nękające, obraźliwe, dyskryminujące, uwłaczające i poniżające słowa lub czyny dowolnego uczestnika naszej społeczności online, na wszelkich powiązanych wydarzeniach oraz w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności. Miejsca spotkań społeczności mogą być współdzielone z członkami społeczeństwa; szanuj wszystkich obecnych w danym miejscu.

Nękanie to między innymi: szkodliwe lub krzywdzące słowne lub pisemne komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, religii, niepełnosprawności; niewłaściwe użycie nagości i/lub ilustracji o podtekście seksualnym w przestrzeni publicznej (w tym w prezentacjach); celowe zastraszanie, prześladowanie (tzw. stalking) lub śledzenie; niepokojące fotografowanie lub nagrywanie; trwałe zaburzanie wystąpień i innych wydarzeń; niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane poświęcanie uwagi o podtekście seksualnym.

Konsekwencje niedopuszczalnych zachowań

Niedopuszczalne zachowanie ze strony dowolnego uczestnika społeczności – w tym sponsorów i osób decyzyjnych – nie będzie tolerowane. Osoby poproszone o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania powinny się natychmiast do danej prośby zastosować.

Jeśli uczestnik społeczności zachowuje się niedopuszczalnie, organizatorzy mogą podjąć dowolne działania, które uznają za właściwe, włącznie z tymczasowym lub stałym wyrzuceniem ze społeczności bez ostrzeżenia (i bez zwrotu pieniędzy w przypadku wydarzeń płatnych).

Jeśli doświadczasz lub widzisz niedopuszczalne zachowanie

Jeśli doświadczasz lub widzisz niedopuszczalne zachowanie – lub masz inne uwagi – jak najszybciej powiadom o tym organizatora. Listę organizatorów każdej społeczności wspierającej ten kodeks postępowania znajdziesz na dole tej strony. Organizatorzy są także dostępni by wspomóc uczestników w kontaktach z lokalnymi organami egzekwowania prawa i by wspierać poczucie bezpieczeństwa osób doświadczających niedopuszczalnych zachowań. Jeśli osoba poszkodowana wyrazi zapotrzebowanie, organizatorzy zapewnią też odpowiednią eskortę.

Skargi

Jeśli uważasz, że informacja o naruszeniu przez ciebie tego Kodeksu jest fałszywa lub niesprawiedliwa, zawiadom organizatorów wraz ze zwięzłym opisem swojej skargi. Twoja skarga zostanie rozpatrzona zgodnie z istniejącymi zasadami.

Zakres

Oczekujemy, że wszyscy uczestnicy społeczności (organizatorzy, zarówno opłacani jak i wolontariusze; sponsorzy; pozostali goście) będą przestrzegać tego Kodeksu postępowania we wszelkich miejscach spotkań społeczności – online i w świecie rzeczywistym – jak i w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności.

Licencja i uznanie autorstwa

Dresden kodeks postępowania jest rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Kodeks został stworzony na podstawie pdx.rb code of conduct, rozpowszechnianego na warunkach tej samej licencji.

Dzięki opiekunom, przyjaciołom i społecznościom Berlin Code of Conduct za tłumaczenia i poprawki.

Commitments

The following communities or events have committed to this code of conduct.

C++ USERGROUP DRESDEN
Ansprechpartner:
Andreas Reischuck
Tel.: +49 179 8085150
Twitter: @arBmind
https://cpp-ug-dresden.blogspot.de
https://www.meetup.com/cpp-ug-dresden
@cppugdd
PHP USERGROUP DRESDEN e.V.
Fetscherstr. 36
01307 Dresden
Ansprechpartner:
Holger Woltersdorf, Marcel Führer, Patrick Pächnatz
Twitter: @phpugdd
http://phpug-dresden.org
https://www.meetup.com/PHP-USERGROUP-DRESDEN
orga@phpug-dresden.org
Dresden Weekly
Ansprechpartner:
Andreas Reischuck
Tel.: +49 179 8085150
Twitter: @arBmind
https://www.meetup.com/Dresden-Weekly
@ddweekly
PHP Developer Days 2018
Ansprechpartner:
Holger Woltersdorf, Marcel Führer, Patrick Pächnatz
Twitter: @phpdd
https://2018.phpdd.org
orga@phpug-dresden.org